M. Yukawa, H. Yonezawa, K. Wakui, Y. Yoshikawa, Jonas Neergaard-Nielsen, N. Lee
Y. Takeno, S. Suzuki, J. Yoshikawa
H. Takahashi, T. Kajiya, Y. Miwa, H. Uchigaito
T. Aoki, A. Furusawa


M. Yukawa, H. Yonezawa, A. Furusawa, Alexander Huck, G. Masada